هاست اشتراکیپلن ۱۰۰مگابایتپلن ۲۰۰ مگابایتپلن ۵۰۰ مگابایتپلن بی نهایت
فضا۱۰۰مگابایت۲۰۰ مگابایت۵۰۰ مگابایتبی نهایت
ترافیک۱۰ گیگ ترافیک۲۰ گیگ ترافیک۵۰ گیگ ترافیکبی نهایت
بکاپ گیری منظم
زمان تحویلآنیآنیآنیآنی
قیمت۲۰ هزار تومان۳۰ هزار تومان۴۰ هزار تومان۱۰۰ هزار تومان
خرید هاست ایرانسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
خرید هاست ایرانسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید

 

هاست اشتراکیپلن ۱۰۰مگابایتپلن ۲۰۰ مگابایتپلن ۵۰۰ مگابایتپلن بی نهایت
فضا۱۰۰مگابایت۲۰۰ مگابایت۵۰۰ مگابایتبی نهایت
ترافیک۱۰ گیگ ترافیک۲۰ گیگ ترافیک۵۰ گیگ ترافیکبی نهایت
بکاپ گیری منظم
زمان تحویلآنیآنیآنیآنی
قیمت۲۰ هزار تومان۳۰ هزار تومان۴۰ هزار تومان۱۰۰ هزار تومان
خرید هاست ایرانسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید
خرید هاست ایرانسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهیدسفارش دهید