هاست اشتراکی پلن ۱۰۰مگابایت پلن ۲۰۰ مگابایت پلن ۵۰۰ مگابایت پلن بی نهایت
فضا ۱۰۰مگابایت ۲۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت بی نهایت
ترافیک ۱۰ گیگ ترافیک ۲۰ گیگ ترافیک ۵۰ گیگ ترافیک بی نهایت
بکاپ گیری منظم
زمان تحویل آنی آنی آنی آنی
قیمت ۲۰ هزار تومان ۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
خرید هاست ایران سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید
خرید هاست ایران سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید

 

هاست اشتراکی پلن ۱۰۰مگابایت پلن ۲۰۰ مگابایت پلن ۵۰۰ مگابایت پلن بی نهایت
فضا ۱۰۰مگابایت ۲۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت بی نهایت
ترافیک ۱۰ گیگ ترافیک ۲۰ گیگ ترافیک ۵۰ گیگ ترافیک بی نهایت
بکاپ گیری منظم
زمان تحویل آنی آنی آنی آنی
قیمت ۲۰ هزار تومان ۳۰ هزار تومان ۴۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
خرید هاست ایران سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید
خرید هاست ایران سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید سفارش دهید