نظرات مشتریان

فرم نظرسنجی مشتریان

مشخصات فردی

*نام:
*ایمیل:
*شماره تماس:
مشخصات سرویس*سرویس:
*کیفیت سرویس:54321
*سرعت ارائه سرویس:عالیمتوسطضعیف
*امتیاز شما به سرویس:54321
مشخصات پشتیبان نام فرد پاسخگو:
*برخورد پاسخگو:عالیمتوسطضعیف
 کیفیت پاسخگویی:عالیمتوسطضعیف
*سرعت پاسخگویی:عالیمتوسطضعیف
 امتیاز شما به پاسخگویی:54321
نظرات و پیشنهادات*امتیاز به مبین هاست:54321
*پیشنهادات و انتقادات: