نظرات مشتریان - مبین هاست

نظرات مشتریان

  فرم نظرسنجی مشتریان

  مشخصات فردی

  *نام:
  *ایمیل:
  *شماره تماس:
  مشخصات سرویس*سرویس:
  *کیفیت سرویس:54321
  *سرعت ارائه سرویس:عالیمتوسطضعیف
  *امتیاز شما به سرویس:54321
  مشخصات پشتیبان نام فرد پاسخگو:
  *برخورد پاسخگو:عالیمتوسطضعیف
   کیفیت پاسخگویی:عالیمتوسطضعیف
  *سرعت پاسخگویی:عالیمتوسطضعیف
   امتیاز شما به پاسخگویی:54321
  نظرات و پیشنهادات*امتیاز به مبین هاست:54321
  *پیشنهادات و انتقادات: