نظرات مشتریان

فرم نظرسنجی مشتریان

مشخصات فردی

* نام:
* ایمیل:
* شماره تماس:
مشخصات سرویس * سرویس:
* کیفیت سرویس: 54321
* سرعت ارائه سرویس: عالیمتوسطضعیف
* امتیاز شما به سرویس: 54321
مشخصات پشتیبان   نام فرد پاسخگو:
* برخورد پاسخگو: عالیمتوسطضعیف
  کیفیت پاسخگویی: عالیمتوسطضعیف
* سرعت پاسخگویی: عالیمتوسطضعیف
  امتیاز شما به پاسخگویی: 54321
نظرات و پیشنهادات * امتیاز به مبین هاست: 54321
* پیشنهادات و انتقادات: