فرم نظرسنجی مشتریان

  مشخصات فردی

  * نام:
  * ایمیل:
  * شماره تماس:
  مشخصات سرویس * سرویس:
  * کیفیت سرویس: 54321
  * سرعت ارائه سرویس: عالیمتوسطضعیف
  * امتیاز شما به سرویس: 54321
  مشخصات پشتیبان   نام فرد پاسخگو:
  * برخورد پاسخگو: عالیمتوسطضعیف
    کیفیت پاسخگویی: عالیمتوسطضعیف
  * سرعت پاسخگویی: عالیمتوسطضعیف
    امتیاز شما به پاسخگویی: 54321
  نظرات و پیشنهادات * امتیاز به مبین هاست: 54321
  * پیشنهادات و انتقادات: