رفع مشکل Curl هنگام کامپایل (1)

رفع مشکل Curl هنگام کامپایل (1)

رفع مشکل Curl هنگام کامپایل (1)

در این پست آموزش رفع مشکل Curl هنگام کامپایل (1) را خواهیم داشت. در این اگر هنگام کامپایل Curl بر روی سرور مجازی خود با خطای زیر برخورد کردید میتوانید خیلی ساده این مشکل را درست کنید :

Curl Compile Error: ../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to `idna_to_ascii_lz@LIBIDN_1.0′

خطا به شکل زیر هنگام کامپایل Curl نشان داده میشود :

/bin/sh ../libtool –tag=CC –mode=link
c  -g0 -O2 -Wno-system-headers   -o curl  main.o hugehelp.o urlglob.o
writeout.o writeenv.o getpass.o homedir.o curlutil.o os-specific.o
strtoofft.o strdup.o rawstr.o nonblock.o  ../lib/libcurl.la -lz
libtool: link: gcc -g0 -O2 -Wno-system-headers -o .libs/curl main.o
hugehelp.o urlglob.o writeout.o writeenv.o getpass.o homedir.o curlutil.o
os-specific.o strtoofft.o strdup.o rawstr.o nonblock.o
../lib/.libs/libcurl.so -lz
../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to
`idna_to_ascii_lz@LIBIDN_1.0′
../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to
`stringprep_check_version@LIBIDN_1.0′
../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to `tld_strerror@LIBIDN_1.0′
../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to `tld_check_lz@LIBIDN_1.0′
../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to `idna_strerror@LIBIDN_1.0′
../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to
`idna_to_unicode_lzlz@LIBIDN_1.0′
../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to `idn_free@LIBIDN_1.0′
../lib/.libs/libcurl.so: undefined reference to
`stringprep_locale_charset@LIBIDN_1.0′
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [curl] Error 1
make[2]: Leaving directory
`/usr/local/directadmin/custombuild/curl-7.20.0/src’
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory
`/usr/local/directadmin/custombuild/curl-7.20.0/src’
make: *** [all-recursive] Error 1

این به این معنی میباشد که شما نیازمند فایل های libidn میباشید برای نصب آن باید از دستور  زیر استفاده کنید : # yum  install  libidn libidn-devel

و در نهایت دوباره Curl را کامپایل کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *