تعرفه دامنه ، قیمت دامنه > خرید دامنه های بین المللی و ملی | مبین هاستتعرفه دامنه


تعرفه دامنه

پسوندمدت زمانثبت نامانتقالتمدید
ir.۱ سال15۰،۰۰۰ ریال15۰،۰۰۰ ریال15۰،۰۰۰ ریال
com.۱ سال9$9$9$
net.۱ سال13.5$13.5$13.5$
org.۱ سال12$13$13$
in.۱ سال9$9$9$
info.۱ سال13$13$14$
biz.۱ سال17$17$17$
pro.۱ سال20$23$20$
work.۱ سال15$15$15$
site.۱ سال33$33$33$
date.۱ سال33$33$33$
party.۱ سال33$33$33$
website.۱ سال24$24$24$
xyz.۱ سال12$12$12$
name.۱ سال16$16$16$
asia.۱ سال13$13$13$
me.۱ سال21$21$21$
online.۱ سال38$38$38$
download.۱ سال32$32$32$
ac.۱ سال67$67$67$
tips.۱ سال23$23$23$
tech.۱ سال50$50$50$
top.۱ سال12$12$12$
mobi.۱ سال14$14$14$
us.۱ سال7$7$7$
ca.۱ سال16$16$16$
company.۱ سال14$14$14$
domains.۱ سال32$32$32$
systems.۱ سال23$23$23$
computer.۱ سال32$32$32$
gallery.۱ سال23$23$23$
graphics.۱ سال23$23$23$
photography.۱ سال23$23$23$
photos.۱ سال23$23$23$
tv.۱ سال26$26$26$
club.۱ سال20$20$20$
city.۱ سال23$23$23$
academy.۱ سال33$33$33$
cPanelFooter
DirectAdminFooter
vmwareFooter
FreeeBSDFooter